debug

debug info

hostnamepweb1.mythic.provu.co.uk
DB PDO hostnameprovusql1.vs.mythic-beasts.com